نحوه انتخاب مدیر ساختمان

بر اساس قانون تملک آپارتمانها و در مواردی که در ادامه این متن مطالعه خواهید فرمود، انتخاب هیات مدیره و مدیر ساختمان، الزام قانونی است و در صورت عدم اقدام و ورود هرگونه خسارت و ضرر و زیان ساکنان و مالکین مقصر هستند.

نحوه انتخاب مدیر ساختمان یکی از بحث های چالش برانگیز بین ساکنین ساختمان بوده و وظایف و اختییارات مدیر ساختمان بعضا مورد توجه قرار نمی گیرد.

شرایط تعیین و انتخاب مدیر ساختمان

اگر شما در آپارتمان و یا مجتمعی زندگی ‌می‌نمایید که حداقل از ۴ واحد تشکیل گردیده می‌بایست از میان اعضا و یا غیر از مالکین شخصی را به‌عنوان مدیر انتخاب نمایید

انتخاب مدیر پیش از تنظیم اساسنامه از نظر حقوقی قابل توجیه نیست، پیشنهاد می‌گردد با جمعی از همسایه ها (ترجیحا مالکین) اساسنامه ای را زیر نظر وکیل و یا مشاور حقوقی مجرب در زمینه قانون آپارتمان‌ها تنظیم نمایید.

حتما در جلسه‌ای که برای مشاوره با حقوقدان دارید تمام مسایل و مشکلات موجود و یا احتمالی را با وی در میان بگذارید،

حتما یک نمونه از کروکی ثبتی یا صورت مجلس تفکیکی مجتمع را را اختیار مشاور و تنظیم کننده اساسنامه قرار دهید.