برای مدیر استوارنامه‌ای تنظیم نمایید تا وی با امضای آن رسما قبول سمت و وظیفه نماید و بتواند با تمسک به این سند که به تایید و توشیح نصف به‌علاوه یک  اعضا رسیده امور مجتمع را پیگیری نماید

در استوارنامه مدت مدیریت ، نام مدیر و مشخصات سجلی وی، دارایی فعلی صندوق آپارتمان ، و یا وسایل منقولی که به امانت به مدیر سپرده شده (پس از صورت برداری) و در این سند درج نمایید و کد اساسنامه را که به امضای تمامی اعضا رسیده در استوارنامه مدیریت درج نمایید، جهت احتیاط هرچه بیشتر می‌توانید این سند تنظیمی را نزد سردفتر اسناد رسمی ثبت نمایید.

برای مدیر و زحمات او می‌توانید حق الزحمه و یا دستمزد در نظر بگیرید یا او را از پرداخت برخی هزینه‌ها معاف نمایید.

مدیر نمی‌تواند به استناد مدیریت خود استفاده شخصی از مشاعات و یا وسایل مشترک به بهانه اختیارات مدیریتی نماید.

مدیر نمی‌تواند از صندوق مالی مجتمع تنخواه برای موارد غیر ملزوم بردارد و در امور غیر ملزوم یا همان غیر فورس ماژور شایسته است که با تعیین وقت قبلی اعضا را برای جلسه مجمع دعوت نماید تا با رای اکثریت در خصوص آن تصمیم گیری شود.

مدیر باید از قوانین آپارتمان مطلع باشد تا تکالیف و وظایف قانونی خویش را به درستی انجام دهد برای مثال عدم بیمه آسانسور و یا عدم بیمه ساختمان در مقابل آتش می‌تواند برای مدیر دردسرساز گردد.

اگر مدیر در طول زمان مدیریت از اجرای قوانین استنکاف نمود می‌توانید وی را عزل نمایید، برای این منظور باید اظهارنامه‌ای به ایشان بدهید و از او بخواهید تا در جلسه فوق العاده مجمع عمومی مدارک و اسناد و سایر متعلقات را به مدیر بعدی مسترد نماید.